Mål 3: God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder                        

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Sparebanken Narvik skal fortsette å jobbe for å fremme god helse og livskvalitet for sine ansatte. I tillegg skal sponsor- og gavepolitikken bidra til positive helsetiltak i lokalsamfunnet.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet 

I Norge har vi kommer langt på likestilling, men ikke langt nok. Sparebanken Narvik ønsker å jobbe med hvordan vi kan øke andel kvinnelige ledere – både internt og i resten av samfunnet. I 2021 vil vi også arbeide videre med hvordan virksomheten vår kan påvirke likestilling i samfunnet.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Banken spiller en viktig rolle i å sikre økonomisk aktivitet i våre lokalsamfunn gjennom lokal kapital og kompetanse. Gjennom utforming av produkter og tjenester, rådgivning og kunnskapsdeling kan vi også bidra til nødvendig omstilling for økt bærekraft, og sikre fortsatt verdiskaping i våre lokalsamfunn i fremtiden.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Banken spiller en viktig rolle i å sikre økonomisk aktivitet i våre lokalsamfunn gjennom lokal kapital og kompetanse. Gjennom utforming av produkter og tjenester, rådgivning og kunnskapsdeling kan vi også bidra til nødvendig omstilling for økt bærekraft, og sikre fortsatt verdiskaping i våre lokalsamfunn i fremtiden. 

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.)

Vi skal sikre bærekraft i eget hus og begrense egne utslipp. Det jobbes kontinuerlig for å videreutvikle produkter og tjenester for å redusere kunders utslipp på en smart måte samt øke forståelsen av klimarisiko. Vi stiller klare forventninger ovenfor leverandører, samarbeidspartnere og investeringsbeslutninger.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Mål nummer 17 er særlig sentralt for oss og støtter opp under vår visjon; Sammen skaper vi gode opplevelser. Vi skal se til etablerte og anerkjente ordninger både nasjonalt og internasjonalt, og vi skal samarbeide med Finans Norge, myndighetene og andre relevante institusjoner eller selskaper for å bidra til at vi sammen når bærekraftsmålene.